Моята Кошница
Продукти 0
Цена 0,00лв.Имате дефектен продукт? Моля изискайте Вашата гаранция


Гаранция и рекламации на нашите продукти

За всички наши продукти, за които предлагаме гаранция, тя е посочена в самата оферта за съответния продукт. При покупка на продукт от нашия онлайн магазин, получавате гаранционна карта на която е посочен срокът на гаранцията. Пазете гаранционната карта до изтичането на срока посочен в нея. Ако имате проблем с даден продукт, моля свържете се с нас, за да уточним замяната или поправката на продукта.

ВАЖНО: Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 14 дневен срок, считано от датата на покупката, ако не е нарушена търговската цялост на продукта или опаковката. При продуктите на Samsung, Apple, Nokia и други, които имат лепенки за валидност, ако лепенката бъде отлепена или скъсана, то потребителят няма право да връща стоката. Също така за нарушена търговска цялост се счита скъсана или нарушена опаковка. Тоест, закупен продукт може да се върне само в същото състояние, в което е получен. При връщането на стока, потребителят заплаща транспортните разходи и се възстановява само сумата за продуктите. Не се възстановява сумата по транспортните разходи.

ВАЖНО: Моля пазете оригиналната опаковка на всеки продукт закупен от нас. Изискванията на производителите, за да уважат гаранцията, са да се предоставят оригиналната опаковка с всички прилежащи към нея аксесоари и документация. Ако не се предоставят оригиналната опаковка с всички прилежащи към нея аксесоари и документация, гаранцията ви няма да бъде уважена.

ВАЖНО: Гаранцията за Юридически лица е 12 месеца.

Гаранционни Условия: Гаранционна стока се обслужва като такава при представяне на оригинална гаранционна карта (този документ) от купувача, на чието име същата е издадена. При всички други случаи "Ди Си 2008" ООД (Дигитален Център) има право да откаже приемането на стоката като гаранционна. Ако през гаранционния период, гаранционният продукт прояви дефект, Дигитален Център (ДЦ) поема гаранция да ремонтира или замени продукта в 14 дневен срок. Първоначалният гаранционен срок остава в сила, независимо дали модулите са били отремонтирани или подменени.
Важно: Гаранцията за продуктите включва само фабрични дефекти, но не и дефекти възникнали след употреба. Като дефекти възникнали след употреба спадат счупване, напукване, надраскване, оцветяване, поява на неравности, подуване и други подобни.
Внимание: гаранцията на защитните покрития включва само фабрични дефекти, но не и дефекти възникнали след употреба. Като дефекти възникнали след употреба спадат счупване, напукване, надраскване и други подобни. Гаранцията не покрива неправилното поставяне, както и попадането на прашинки и други замърсители между дисплея и покритието.
Внимание: Гаранцията за слушалките включва проявени фабрични дефекти като прекъсване на звука или бръждене, но не включва следи от нормална употреба. Като такива спадат: замърсяване на слушалките, оголване на кабелите, скъсан кабел, прегънат или смачкан кабел, скъсано или отлепено уплътнение и подобни.
Внимание: Гаранцията на кожените калъфи и кейсовете включва проявени фабрични дефекти като неравности по калъфа или кейса, несъвместимост с посоченото устройство и т.н., но не включва следи от нормална употреба. Като такива спадат скъсана и нарушена част от калъфа или кейса, обелване на покритието на кейса, наранявания и драскотини, пукнатини и подобни.
Гаранцията се прекратява, ако: Електронното устройство се включи в неизправен или неправилно свързан контакт. ДЦ не носи отговорност при повреда на стоката вследствие форсмажорни обстоятелства (офазяване -включително и по кабелната мрежа, токови удари и др.). Не се уважават рекламации за повреди, причинени от лош транспорт, неправилно съхранение, за следи от нормална употреба, неизправност или големи колебания в електрическата мрежа, природни бедствия, както и ако са правени опити за отстраняване на повредата от неупълномощени от продавача лица.
Внимание: този документ е гаранционна карта. Моля съхранявайте го и при необходимост го предайте на представител на "Ди Си 2008" ООД.

Закон за защита на потребителите:

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

  • 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
  • 2. значимостта на несъответствието;
  • 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Чл. 118. Търговската гаранция се предоставя на потребителя в писмена форма.

Чл. 119. (1) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция съдържа задължително следната информация:
1. съдържание и обхват на търговската гаранция;
2. съществените елементи, необходими за нейното прилагане, и по-специално: срок на търговската гаранция; териториален обхват; име и адрес на лицето, предоставящо гаранцията.
(2) Информацията по ал. 1 трябва да бъде ясна и разбираема.

Чл. 120. В заявлението за предоставяне на търговска гаранция се посочва, че независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно този закон.

Чл. 121. Неспазването на някои от изискванията на чл. 118, 119 и 120 не води до недействителност на търговската гаранция и потребителят може да се позове на нея и да претендира за изпълнение на посоченото в заявлението за предоставяне на търговска гаранция.

Важно: Рекламация или заявка за гаранция може да бъде предявена тук:
  • 1. В нашия онлайн магазин: http://dice.bg/warranty_users - електронна заявка (препоръчваме този метод, като най-бърз и лесен)
  • 2. По телефон: 0879 437748, 02 981 3136
  • 3. По електронната поща: support@dice.bg


ВАЖНО: Гаранцията за Юридически лица е 12 месеца.

За дефектирали продукти, които са в гаранция, клиентите могат да бъдат таксувани само за доставка.

Ако желаете да откажете дадена поръчка, моля свържете се с нас възможно най-бързо. Ако откажете вашата поръчка чрез e-mail, има голяма възможност да я изпратим преди да сме разбрали за вашия отказ.

За повече информация: 0879 437 748 (само в работно време, Пон-Петък 11:00 - 19:00)


Продължете с пазаруването
Вижте кошницата